Fjármögnun velferðar

Tillögu þessari hefur verið hafnað með atkvæðagreiðslu.

GREINARGERÐ

1) Skatttekjur ríkissjóðs af einstaklingum, að fjármagnstekjukatti meðtöldum, eru um 170 milljarðar á ári. Fjármagnstekjuskattur (fjármunatekjuskattur) er nú 20% og áætlað er að hann skili ríkissjóði 30 milljörðum á fjárlögum 2016. Væri skatturinn hækkaður í 30% má búast við að þessi tekjuliður skili 15 milljörðum hærri upphæð, eða samtals 45 milljörðum. 30% fjármunatekjuskattur er algengt skatthlutfall meðal nágranna okkar og skatturinn tiltölulega lágur á Íslandi miðað við það. Hafa ber í huga að skv. skattframtölum eiga ríkustu 10-11%íslendinga 70-75% af eignum landsmanna, þannig að ætla má að nær öll hækkunin yrði borin af breiðustu bökum þjóðfélagsins. Heimild http://www.ruv.is/frett/rikasta-prosentid-a-naer-fjordung-audsins Fjármagnstekjuskattur í Evrópu og víðar. Píratar gera ráð fyrir að frítekjumark verði tekið upp til að hlífa smærri fjármagnseigendum.

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalgainstax#Finland
http://attavitinn.is/peningar/laun-og-skattur/ordabokin/fjarmagnstekjuskattur

Áætlaðar árlegarviðbótartekjur ríkissjóðs af þessari aðgerð eru 15 milljarðar.

2) Miðað er við að uppboð á aflaheimildum skili um 85% af auðlindarentunni, eða röskum 39 milljörðum, til eiganda auðlindarinar, íslensku þjóðarinnar, sem er sennilega nálægt lagi ef vel verður að uppboðshaldi staðið.

Áætlaðar árlegar viðtbótartekjur ríkissjóðs af þessari aðgerð eru 20 milljarðar.
Áætlaðar árlegar viðbótartekjur sveitarfélaga af þessari aðgerð eru 10 milljarðar.

3) Þessi aðgerð verði framkvæmd í samræmi við stefnu Pírata um þunna fjáramögnun. Ríkissjóður er sannanlega að fara á mis við 2 milljarða á ári vegna tveggja álvera sem borga ekki tekjuskatt. Þessi aðgerð mun að líkindum skila um 4 milljörðum á ári ef farin verður leið svipuð og farin hefur verið í Þýskalandi.

Áætlaðar árlegar viðbótartekjur ríkissjóðs af þessari aðgerð eru 4 milljarðar.

4) Gistinætur voru um 6,5 milljónir talsins árið 2015 og verða tæplega 8,5 milljónir 2016 miðað við um 30% vöxt, sem virðist vera nálægt lagi miðað við síðustu áætlanir um áætlaða fjölgun ferðamanna til landsins á árinu.

Áætlaðar árlegar viðbótartekjur sveitarfélaganna af þessar aðgerð eru 3 milljarðar.

5) Meginaðgerð er að opna fyrir nýskráningu lyfja án þess að gera kröfu um umskráningarferli á Íslandi. Sparnaður næst með því að viðurkenna lyfjaeftirlit- og skráningar frá norðurlöndunum frekar en að láta falla til kostnað á Íslandi við sömu vinnu og unnin hefur verið þar. Fákeppni er ríkjandi á lyfjamarkaði og leita verður leiða til að breyta því. Ef Ísland ákveður að viðurkenna markaðsleyfin sem veitt eru t.d. í Danmörku sparast um 10% í kostnaði, en það eru um 1.5- 2 milljarðar árlega þvi kostnaður ríkissjóðs er 15-20 milljarðar á ári vegna lyfjakaupa skv. skýrslu Ríkisendurskoðunar. Sjá heimild. Fastur kostnaður við skráningu lyfja er viðskiptahindrun sem er óþörf. Þetta mun auka úrval og samkeppni með lyf ásamt því að lækka verð. Markaðurinn opnast og fjölbreytni eykst. Fleiri hafa tækifæri til innflutnings.

"Að mati Ríkisendurskoðunar verða stjórnvöld að leita allra leiða til að fá aðgang að stærri mörkuðum og leitast við að fjölga lyfjum á markaði hér í því skyni að lækka lyfjaverðog auka fjölbreytni."
"Ríkisendurskoðun beinir því til velferðarráðuneytis að vinna að því, í samvinnu við yfirvöld annarra landa, að bæta aðgengi Íslendinga að stærri lyfjamörkuðum. Með því gætu skapast skilyrði til að draga enn frekar úr lyfjakostnaði hérlendis." "Sem fyrr segir (sjá kafla 2.3) getur mikill kostnaður við að útvega markaðsleyfi valdið því að lyfjaframleiðandi álíti það ekki svara kostnaði að bjóða lyf á litlum markaði. Hins vegar getur framleiðandi sem sækir um markaðsleyfi í einu ríki jafnframt óskað eftir því að yfirvöld í öðru ríki eða ríkjum viðurkenni leyfið. Þannig verður kostnaður framleiðandans af því að markaðssetja viðkomandi lyf minni en ella. Þessi aðferð ætti því m.a. að geta komið smærri ríkjum tilgóða." http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/throun_lyfjakostnadar.pdf

Ýmsar heimildir:
12 febrúar 2016 DV: Viðvarandi skortur á lyfjum hérlendis. „Tvö fyrirtæki eru með tögl og hagldir varðandi dreifingu ályfjum hérlendis . Annars vegar er það fyrirtækið Distica,sem hefur um 70% markaðshlutdeild hérlendis, og hins vegar Parlogis. Þessi fyrirtæki flytja sjálf inn lyf en dreifa einnig fyrir önnur fyrirtæki, til dæmis dreifir Distica fyrir Actavis. Hægt er að nálgast biðlista fyrirtækjanna á heimasíðum þeirra. "
http://www.dv.is/frettir/2016/2/12/vidvarandi-skortur-lyfjum-herlendis/

Fákeppni veldur lyfjaskorti: 11. júní 2015 af Akureyri Vikublað „Markaðurinn er lítill hér á landi og því fylgja vandkvæði,“ segir Gauti. „Á Íslandi er kannski bara markaðssett eitt lyf gegn ákveðnum kvilla, segjum sem dæmi lyf semActavis framleiðir. Þeir láta framleiða lyfið fyrir sig en svo verður kannski hráefnisskortur í verksmiðju og þá er enginn annar lyfjavalkostur fyrir hendi.“
Svo horft sé til samanburðar við t.d. Danmörku selja nokkrir heildsalar þar sama lyfið í stað eins hér og keppa innbyrðis umverð sem skilar sér í bættum hag neytenda. Vandinn stafi því af fákeppni, nánast einokun á hinum dvergvaxna íslenska markaði.
Tveir heildsalar sjá aðallega um dreifingu lyfja til Íslendinga en Lyfjastofnun ber ábyrgð á málaflokknum. Á biðlista Lyfjastofnunar má sjá að vinsæl lyf eins og ibufen 400 mg hefur vantað um langt skeið. Einnig eru algeng flogaveikilyf á biðlista. Læknar hafa lýst óánægju að Lyfjastofnun beitir ekki viðurlögum þótt heildsalar eigi ekki lyf á lager sem þeim er þó skylt til að tryggja öryggi landsmanna. Heimild:http://www.akureyri.net/frettir/2015/06/11/fakeppni-veldur-lyfjaskorti/

Vísir 11. JÚNÍ 2014 Lyfjaskortur getur tafið meðferð
„Engar skýringar fengust á því hvers vegna ógleðilyfið hefur verið ófáanlegt. „
http://www.visir.is/lyfjaskortur-getur-tafid-medferd/article/2014706119943

Ríkisendurskoðun. Nóvember 2011. Skýrsla til Alþingis:
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/throun_lyfjakostnadar.pdf

Heilbrigðisráðuneytið, 17. janúar 2008:Opnun lyfjamarkaðar „Að mati Samkeppniseftirlitsins ríkir einokun og fákeppni á lyfjamarkaðnum bæði í heildsölu og smásölu sem auðveldar ekki aðgengi nýrra aðila og nýrra lyfja að markaðnum.“ https://www.velferdarraduneyti.is/hbr/radherra/raedur-og-greinarGTT/nr/31682

Áætlaðar árlegur sparnaður ríkissjóðs af þessu fyrirkomulagi er 2 milljarðar.

6) Stefnt skal að óbreyttu eignarhaldi ríkisins á Landsbankanum. Eignarhaldið verði endurskoðað reglulega í ljósi samkeppnisstöðu á markaði. Það er í sjálfu sér ekki markmið að ríkissjóður eigi banka en miðað við sögu einkavæðingar hér á landi er hreinlega um varkárnissjónarmið að ræða. Öflug og fagleg stjórn og framkvæmdastjórn verði yfir bankanum. Bankinn skal vera tilfyrirmyndar varðandi gagnsæi í starfsemi. Gera má ráð fyrir 7-10 milljörðum árlega í arð til ríkissjóðs úr starfseminni.

Áætlaðar árlegar tekjur ríkissjóðs af þessu fyrirkomulagi eru 10 milljarðar.

7) Með sameiningu Íbúðalánasjóðs og Landsbanka næst fram áhættudreifing og hagræðing sem felst í dreifðu eignasafni. Úr skýrslu Alþingis um Íbúðalánasjóðs: „Frá stofnun 1999 til ársloka 2012 hefur bókfært tap verið eftirfarandi (á verðlagi 2012): Vegna útlána og fullnustueigna, 57 milljarðar. Vegna lausafjárstýringar, 17 milljarðar. Vegna uppgreiðslna og fl. 27 milljarðar. Samtals 100 milljarðar. Þar af 80 milljarðar frá árinu 2008“. Ekki er verið að taka afstöðu til félagslegs hlutverks Íbúðarlánasjóðs hér. Ekkert er því til fyrirstöðu að Landsbanki taki að sér það hlutverk með rekstri sjóðsins. Meðfylgjandi er skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð.

Hagsjá Landsbanka 6/01/2016: Íbúðalánasjóður – hvað svo?
"Meirihluti fjárlaganefndar hefur ítrekað varað við því að verði ekkert að gert varðandi Íbúðalánasjóð muni framlög til hans halda áfram að aukast um árabil. Í fjárlögum ársins 2016 er þannig gert ráð fyrir 1,3 ma. kr. framlagi til sjóðsins í ár." https://www.landsbankinn.is/markadir/efnahagsmal/2016/01/06/Hagsja-Ibudalanasjodur-hvad-svo/?page=14

http://www.rna.is/media/skjol/RNAib_kynning.pdf
http://www.rna.is/ibudalanasjodur/skyrsla-nefndarinnar/

Hér má búast við að fjáraustur ríkissjóðs til ÍLS hætti við þessa aðgerð. Hefur kostað 100 milljarða hingað til.

Áætlaður árlegur sparnaður rikissjóðs af þessari aðgerð: 1,3 milljarðar

8) Með sölu Íslandsbanka er tekist á við hinn gríðarlega halla á lífeyriskerfi LSR og mögulega sveitarfélaga en sú tala er í heild tæpir 600 milljarðar. Skynsamlegt væri að fjárfesta fjármuni LSR alla erlendis sem og að selja Íslandsbanka erlendum banka. Þetta eykur áhættudreifingu LSR og Íslands, dregur úr ofhitnun í litlu hagkerfi og eykur samkeppni á bankamarkaði. http://www.fme.is/media/frettir/Lifeyrissjodir-2013---kynning.pdf . Þegar þetta er skrifað bendir allt til að lífeyrissjóðir muni kaupa Arion Banka.

Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2016 "8.1.:Beinar skuldbindingar ríkissjóðs. Ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs hækkuðu úr 407,7 mia.kr. í 435,6mia.kr. á árinu 2014 eða um 27,9 mia.kr. Þær hækkuðu lítillega sem hlutfall af vergri landsframleiðslu(VLF) úr 21,7% í 21,9%. Af lífeyrisskuldbindingum ríkissjóðs eru 366,0mia.kr. vegna B–deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) og 45,2 mia.kr. vegnaLífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga. Í ársskýrslu A–deildar LSR fyrir árið 2014 kemur fram aðtryggingafræðileg heildarstaða hafi þá verið neikvæð um 9,6% eða sem svarar til 55,6mia.kr. en áfallin staða verið jákvæð um 4,8 mia.kr. Til lengri tíma litið er ljóst að bæta þarfheildarstöðu A–deildar sjóðsins með hækkun iðgjalda eða öðrum aðgerðum." https://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/0001.pdf

Hér má búast við að möguleiki verði á að standa við lífeyrisskuldbindingar sem ríkissjóður hefur gert og koma í veg fyrir frekari skerðingar á réttindum sjóðsfélaga. Þar sem Lífeyrissjóður Rikisstarfsmanna er undir rikjandi kringumstæðum í raun gegnumstreymissjóður mun þetta lækka raunframlög ríkissjóðs til sjóðsins auk þessa að laga tryggingafræðilega stöðu verulega.

Fréttatilkynning LSR 2015: Hvað B-deild LSR varðar þarf ríkissjóður að standa að fullu undir greiðslu lífeyris úr sjóðnum frá og með árinu 2030. Samkvæmt sjóðsstreymisgreiningu verða greiðslur ríkissjóðs vegna bakábyrgðar að meðaltali 10,6 milljarðar kr. á ári næstu 5 árin eftir að sjóðurinn tæmist, miðað við verðlag í árslok 2014, en fara svo lækkandi. Á sama tíma munu tekjur B-deildar LSR vegna hlutdeildar launagreiðenda í lífeyrisgreiðslum nema tæpum 13,1 milljarði kr. að meðaltali en stærstur hluti þeirrar fjárhæðar kemur úr ríkissjóði.http://www.lsr.is/um-lsr/utgafa/frettir/nr/479
http://www.visir.is/tharf-ad-setja-skuldbindingar-lsr-inn-i-fjarlog/article/2013707189963
Heimild,Fjármálaeftirlitið:http://www.fme.is/media/frettir/Lifeyrissjodir-2013---kynning.pdf

Áfallin tryggingafræðileg staða 2013 Samtals: -596 milljarðar verður að miklu leyti löguð með þessari aðgerð
Áætlaður árlegur sparnaður rikissjóðs vegna þessa: 20 milljarðar

9) Einhver mestu völd í íslensku samfélagi liggja í lífeyrissjóðum landsmanna. Þeim er stjórnað á ólýðræðislegan hátt af örfáum einstaklingum sem skipaðir eru af atvinnurekendum og forsvarmönnum stéttarfélaga. Lífeyriskerfið er nú um 2800 milljarðar króna að umfangi, eða sem nemur um þreföldum fjárlögum. Staðan á þessum sjóðum er, þegar á heildina er litið, ekki nógu traust. Verið er að skerða réttindi launafólks og sér ekki fyrir endan á því. Tryggingafræðilegur halli er á opinbera hluta kerfisins upp á tæpa 600 milljarða og sú alvarlega staða verður ekki leyst nema með annað hvort gríðarlegri skerðingu réttinda eða að mjög stórtækra breytingar verði gerðar á rekstri og fjármögnun sjóðanna. Án róttækra aðgerða munu tugir þúsunda starfsmanna ríkis og sveitarfélaga verða sviknir um áhyggjulaust ævikvöld!

Píratar gera því eftirfarandi tillögu. Stjórnir lífeyrissjóða verði alfarið skipaðar lýðræðislegan hátt af sjóðsfélögum sjálfum. Hver sjóðsfélagi skuli hafa jafnan framboðs og atkvæðisrétt til stjórnar síns sjóðs og á það bæði við greiðendur og lífeyrisþega og án tillits til stéttarfélagsaðildar. Þar með er kollvarpað kerfi þar sem launagreiðendur og forsvarsmenn stéttarfélaga gangi að þessum sætum vísum og eigendur fjárins annast eftir það vörslu þess og ávöxtun.

10) Til að auka hagsæld og auka samkeppnishæfi landsins, til að ná fram almennri vaxtalækkun fyrir alla landsmenn og ríkissjóð. Verðtrygging verður þá ekki umræðuefni lengur. Samkvæmt skýrslu Seðlabanka um gjaldeyrismál virðist að skynsamlegast fyrir Ísland að taka upp mynt þess svæðis sem landið á mest viðskipti við, sem er Evrópa, en Píratar taka ekki afstöðu til þess fyrr en þjóðin hefur tjáð sig um afdrif umsóknar Íslands um aðild að Evrópska Efnahagssvæðinu sbr. ályktun aðalfundar Pírata 2015. Hins vegar er ljóst að með upptöku alþjóðlega nothæfs, stöðugs gjaldmiðils væru komnar forsendur fyrir verulegri vaxtalækkun á Íslandi. Ríkissjóður, fyrirtæki og landsmenn allir spara stórfé.

Áætlaður kostnaður við að halda í krónuna er um 150-200 milljarðar á ári í hagkerfi með um 2000 milljarða verga landsframleiðslu (GDP). Það er því ávinningur sem nemur allt að 10% af vergri landsframleiðslu í því að losa íslenskt samfélag við krónuna. Það er ein mesta og mikilvægasta kjarabótsem hægt væri að veita þjóðinni á skömmum tíma.

Ríkissjóður
Lækkun vaxtakostnaðar ríkissjóðs sem því að taka upp nothæfan gjaldmiðil. Mun spara ríkissjóð 30-40 milljarða á ári vegna lægri vaxta. Vextir munu getað lækkað það mikið. Kostnaður Íslands er um 150-200 milljarðar á ári. Alþýðan landsins borgar þetta fé útlendingum og þeim 10% íslendinga sem eiga þrjá fjórðu eigna í landinu. Þetta er því án nokkurs vafa einhver einfaldasta og stærsta kjarabót fyrir alla landsmenn sem hægt er að ná fram.

Ýmsarheimildir:
http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOlafMArgeirsson/veiking-kronunnar-og-skuldir
http://www.hringbraut.is/frettir/kronan-kostar-heimilin-milljon-a-ari
http://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/EMU-sk%C3%BDrsla/Valkostir%20%C3%8Dslands%20%C3%AD%20gjaldmi%C3%B0ils-%20og%20gengism%C3%A1lum.pdf

Árlegur sparnaður ríkissjóðs við þessa aðgerð: 35 milljarðar.


SAMANTEKT

Í heild ættu þessar aðgerðir að skila ríkissjóði og sveitarfélögum auknum tekjum eða sparnaði árlega sem hér segir:

1.Fjármagnstekjuskattur 15 milljarðar
2. Uppboð aflaheimilda 30 milljarðar
3. Þunn fjármögnun bönnuð 4 milljarðar
4. Gistináttagjald 3 milljarðar
5. Lyfjasparnaður 2 milljarðar
6. Arður af Landsbanka 10 milljarðar + sparnaður af því að styrkja Íbúðalánasjóð reglulega, sem og framlög til LSR.
7. Sameining Íbúðalánasjóðs og Landsbanka. 1.3 milljarðar
8. Sala Íslandsbanka: Tryggingafræðilegur halli lifeyrissjóðakerfisins löguð um mörg hundruð milljarða og komið í veg fyrir að höggvið verði í velferð lífeyrisþega í framtiðinni. Árlegur sparnaður á ári: 20 milljarðar
9. Lýðræðisvæðing lífeyrissjóða - eigendur sjóðanna stjórna eigin hagsmunum fyrir sjálfa sig. Ábyrgð færð til þeirra sem þurfa að lifa við afleiðingarnar.
10. Upptaka viðurkennds gjaldmiðils spari 35 milljarða árlega ríkissjóði. (Fyrir Íslendinga alla er sparnaðurinn um 150-200 milljarðar.)

Bætt rekstrarstaða ríkissjóðs: 92.3 milljarðar
Bætt rekstrarstraða sveitarfelaga: 13 milljarðar
Samtals 105,3 miljarðar.

Málsnúmer: 25/2016
Tillaga:Fjármögnun velferðar
Höfundur:odin
Í málaflokkum:Fjárlög, ríkisfjármál og opinber innkaup
Upphafstími:15/05/2016 01:42:37
Umræðum lýkur:29/05/2016 01:42:37 (0 mínútur)
Atkvæðagreiðsla hefst:22/05/2016 01:42:37 (0 mínútur)
Atkvæðagreiðslu lýkur:29/05/2016 01:42:37 (0 mínútur)
Atkvæði: 79 (2 sitja hjá)
Já: 31 (39.24%)
Nei: 48
Niðurstaða:Hafnað
Meirihlutaþröskuldur:50.00%

Umræða

Þessu máli lauk fyrir nokkru síðan og er því krafist innskráningar til að sjá umræðu.