Tillaga: Lög Pírata

Enn er þetta einungis tillaga sem hefur ekki verið samþykkt með atkvæðagreiðslu.

Útgáfur

# Staða Höfundur Lýsing
1 Úrelt smari

2 Úrelt odin

Við grein 6.1 bætist svohljóðandi málsgrein: „Einnig má breyta þeim með 2/3 atkvæða á kosningakerfi flokksins.“

3 Úrelt odin

Grein 6.3 orðist svo: „Tillögur að breytingum á lögum eða grunnstefnu flokksins skulu liggja fyrir á vettvangi flokksins minnst tveimur vikum fyrir aðalfund.“

4 Úrelt odin

Í núgildandi lögum er gert ráð fyrir að öll starfsemi Pírata fari fram undir merkjum eins heildarfélags. Reynslan af þátttöku Pírata í kosningum til Alþingis 2013 sýnir að þetta sé ekki vænlegt til árangurs til framtíðar. Því er hér lagt til að önnur félög geti orðið formlegur hluti af Pírötum, en nú þegar er starfandi félagið Ungir Píratar. Fyrir liggur að það er ekki í takt við grunnstefnu Pírata um að draga úr miðstýringu og miðlægni að allt starf og stefnumótun Pírata fari fram í gegnum stakt félag. Þó er nauðsynlegt að hafa í huga ákveðnar gildrur þegar kemur að starfsemi aðildarfélaga, eins og víkur að síðar.

Aðildarfélög geta verið af tvennu tagi, annars vegar almenn aðildarfélög – líkt og Ungir Píratar – eða svæðisbundin aðildarfélög – en fyrirséð er að stofnuð verði félög á borð við Pírata í Reykjavík og Pírata á Vestfjörðum. Ástæða þess að sérstaklega er gert ráð fyrir svæðisbundnum aðildarfélögum er sú að Píratar hafa það að markmiði sínu að taka þátt í kosningum á Íslandi, og því eðlilegt að skipting Pírata haldist í hendur við skiptingu íslenskrar stjórnsýslu. Af sömu ástæðu er þess krafist að starfssvæði aðildarfélags sé ekki minna en eitt sveitarfélag. Vert er að benda á að ekkert kemur í veg fyrir að aðildarfélag Pírata samanstandi aftur af aðildarfélögum, og því ekkert því til fyrirstöðu að fjölmennari sveitarfélög skipti starfsemi sinni upp með nákvæmari hætti.

Samkvæmt tillögum þessum er frelsi aðildarfélaga talsvert, en aðildarfélögum er einungis gert að brjóta ekki gegn grunnstefnu eða lögum Pírata. Þetta er gert til að draga úr líkum á því að stöðnun í einhverskonar kjarna verði þess valdandi að Píratar í heild festist í sama farinu og taki ekki áhættu þegar kemur að því að vinna að málefnum félagsins. Frelsi til þess að gera tilraunir er forsenda þess að starfshættir haldi áfram að þróast.

Þegar stuðst er við aðildarfélög, frekar en félagsdeildir, eru nokkur atriði sem nauðsynlegt er að hafa í huga. Helst þessara atriða er hættan á því að aðildarfélag verði óstarfhæft, þ.e., að félagið sé enn til og eigi jafnvel eignir, en ekkert gerist í því, þar sem félagsmenn eru orðnir of fáir eða stjórn félagsins bregðist ekki við. Tvær aðskildar ráðstafanir eru gerðar til að bregðast við þessu. Annars vegar er gerð krafa um að aðildarfélög skili ákveðnum lágmarksgögnum til Pírata (framkvæmdaráðs) í tæka tíð fyrir aðalfund Pírata; hins vegar að aðildarfélög setji sér lágmarksskilgreiningu á starfhæfni. Uppfylli aðildarfélag ekki þessi skilyrði er veitt heimild til að slíta því. Til að tryggja að Píratar missi ekki ráðstöfunarrétt á eignum aðildarfélaga er þess krafist að eignir aðildarfélaga renni til Pírata við slit þeirra.

Að öðru leyti snýr breytingartillagan að atriðum sem varða skipulag á aðkomu Pírata að kosningum og tengsl milli flokksins og kjörinna fulltrúa sem honum tengjast. Gert er ráð fyrir að alþingismenn Pírata muni starfa fyrir flokkinn í heild – það er, fyrir öll aðildarfélög hans. Aðildarfélögum er eftirlátið að skilgreina hlutverk sveitarstjórnarfulltrúa, og bera þeir engar skyldur gagnvart framkvæmdaráði. Þó er sérstaklega tekið fram að framkvæmdaráð geti óskað eftir því að kjörnir fulltrúar – sem eru meðal annars sveitarstjórnarmenn – mæti á framkvæmdaráðsfund.

Æskilegt er að a.m.k. grunnmynstur þessa fyrirkomulags verði orðið virkt fyrir áramót, en hugur hefur verið í ýmsum Pírötum að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum 2014.

5 Hafnað bjornlevi

Málsgrein 5.8 og 6.7 stangast á þar sem grein 5.8 (í kaflanum um félagsfundi) segir: "5.8. Í kosningum á fundum eru ákvarðanir teknar með einföldum meirihluta." og 6.7 (kaflanum um lög og stefnumál) segir: "6.7. Með samþykki 5% fundarmanna á almennum félagsfundi, en lágmark þriggja, skal vísa tillögu að stefnu til rafrænna kosninga."

Á félagsfundum eru ákvarðanir teknar með einföldum meirihluta nema þegar vísa á tillögum til rafrænna kosninga. Tilgangurinn með grein 6.7 er að gefa fundinum minna vægi að ákveða hvaða mál fara inn í kosningakerfið - en að sama skapi þá þarf ekki nema þrjá á fundum þar sem allt að 60 manns sækja til þess að koma hvaða máli sem er inn í kosningakerfið, hversu vel eða illa sem tillagan er unnin.

6 Úrelt bjornlevi

Tilgangurinn með þessari breytingu er að skilgreina betur hvað er löglegt þegar engin kosning hefur verið í yfir þrjá mánuði (virkur félagsmaður er sá sem hefur tekið þátt í rafrænni kosningu á síðastliðnum 3 mánuðum). Einnig til þess að skýra að það eru ekki bara virkir félagsmenn sem mega taka þátt í kosningum - eða að ef færri en 10% virkra taki þátt en til dæmis 90% óvirkra ... að kosningin sé ekki ólögleg. Niðurstaðan er sú að ef það er enginn 'virkur' félagsmaður út af því að það hefur engin kosning átt sér stað innan þriggja mánaða þá er, eins og áður, ekkert lágmark fyrir þátttöku. Ef færri en 10% virkra meðlima taka þátt að ákveðinn fjöldi nýrra kjósenda geta gert kosninguna löglega.

Fjöldi virkra félagsmanna færi þá þannig fram að nýliðin kosning er talin með þegar ákvarðað er hverjir eru 'virkir' félagsmenn.

7 Úrelt odin

Í gildandi lögum Pírata segir að raðað skuli á framboðslista eftir niðurstöðu STV forgangskosningar. Vandinn er sá að STV-kosning skilar ekki röðuðum lista, heldur mengi. Það er því ómögulegt að raða á framboðslista – sem er raðaður – með STV. Þess í stað er hér lagt til að talningin fari fram með Schulze-aðferð, sem getur skilað tölusettum lista, þó hún sé oftast notuð til að kjósa í eitt sæti. Ekki er 100% víst að Schulze-talning skili sömu frambjóðendum á listann eins og STV-kosning myndi gera, en líkurnar á að veruleg breyting sé á hópnum eru hverfandi.

Þá er hér tekið fram að ekki sé nauðsynlegt að fylgja niðurstöðum kosninga algjörlega, en frambjóðendur geta óskað eftir að færa sig neðar á lista. Þá er gert ráð fyrir því að frambjóðendur hafni sætum sínum. Þessar breytingar eru gerðar í ljósi reynslunnar af röðun á lista fyrir síðustu Alþingiskosningar.

Að lokum er tekið fyrir að starfsmenn Pírata taki að sér efstu sæti á framboðslistum Pírata. Ástæða þess er einföld: Þeim sætum fylgir umtalsverð vinna, og ekki er talið mögulegt að sinna bæði hlutverki frambjóðanda og öðru starfi samhliða. Starfsmönnum er frjálst að láta af starfi sínu á meðan kosningabaráttu stendur.

8 Hafnað jason

9 Hafnað jason

10 Úrelt Kjarrval

Persónuverndarlög skilgreina stjórnmálaskoðanir sem viðkvæmar persónuupplýsingar. Því verður að takmarka mjög bæði aðgang og notkunarheimildir á félagatali.

11 Úrelt Kjarrval
Í núgildandi lögum er eingöngu fyrir tvenns konar stöður þar sem skilyrt er að viðkomandi verði að vera skráður félagsmaður, sem eru framkvæmdaráð og að komast á framboðslista. Engin bein skilyrði um aðild að félaginu eru fyrir margar trúnaðarstöður eins og skoðunarmenn reikninga og úrskurðarnefnd. Í stað þess að tiltaka þetta skilyrði á hverjum stað er lagt til að þetta liggi fyrir á einum stað sem almennt skilyrði.

Lögin gera ekki beint ráð fyrir því ef félagsmaður segir sig úr Pírötum og gegnir slíkum stöðum þó það megi álykta út frá almennri venju. Þá geta komið upp aðstæður þar sem viðkomandi starfar í trúnaðarstöðum hjá tveim stjórnmálaflokkum á sama tíma og vill víkja úr hvorugri þeirra. Ekki eru alltaf úrræði til þess að víkja viðkomandi úr trúnaðarstöðu þar sem hann var löglega valinn fulltrúi félagsins. Hagsmunaárekstrarnir eru það miklir að eðlilegt væri að það gerðist sjálfkrafa eins og í þeim tilvikum þar sem tafir á brottvikningu geta skaðað hagsmuni félagsins og þeirra sem treysta á þá vinnu og ákvarðanatöku sem einhver í stöðunni þarf að leysa af hendi.

Upp á að tryggja betri framkvæmd og yfirlit er sett ákvæði sem tryggir að framkvæmdaráð hafi fulla yfirsýn yfir það hverjir gegna trúnaðarstöðum hjá aðildarfélögum. Þá er jafnframt tryggt að aðildarfélög séu ekki óafvitandi með einhverja í trúnaðarstöðum sem uppfylla ekki lengur almennu skilyrðin. Aðildarfélögum er ekki venjulega tilkynnt hverjir hafa skráð sig úr þeim en skulu fá tilkynningar ef einhver í trúnaðarstöðum hjá þeim skráir sig úr Pírötum og/eða aðildarfélaginu.
12 Úrelt Kjarrval
Aðalfundur Pírata er valdamesta fyrirbærið innan félagsins og því við hæfi að gegnsæið sé sem best. Á meðan starfsemi Pírata ætti að vera gegnsæ þarf einnig að vega það gagnvart sjónarmiðum friðhelgis einkalífs, einkum persónuverndarlögum. Farin yrði sú leið að upptaka skal vera gerð opinber en fundargestum leyft, eftir bestu getu, að forðast mögulega uppljóstrun á stjórnmálaskoðunum hans en gera honum jafnframt kleift að taka þátt á fundinum. Ósanngjarnt væri að binda seturéttinn á fundinum við samþykki yfirlýsingar um að birta megi upptöku af viðkomandi. Fólk hefur mismunandi ástæður fyrir því að vilja ekki vera tengt opinberlega við píratahreyfinguna þó það sé ekki á móti því að félagsmenn viti hvert það er.

Huga þarf að ýmsum atriðum að þessu leiti þegar kemur að fundarhaldi, eins og að myndbandsupptökum sé eingöngu beint að ræðupúlti (án þess að vera hreyfð) og að allir mælendur eigi að hafa kost á að tala í hljóðnema úr sal. Fundarstjóri ætti sömuleiðis að forðast að nefna mælendur úr sal á nafn ef hann getur en slíkt ætti augljóslega ekki við ef mælandinn er að fara að flytja framboðsræðu, gegnir formlegu hlutverki í dagskrá fundarins og/eða er þá þegar opinberlega þekktur (frá sjónarhóli almennings) sem Pírati.

Fundarhaldarar ættu að hafa sér svæði, sé aðgreiningar þörf, fyrir fundargesti sem ekki vilja lenda í upptökum af neinu tagi. Þá þarf að gæta þess að engum myndupptökum, hvort sem það eru hreyfimyndir eða kyrrmyndir, sé beint að því svæði á meðan fólk er viðstatt þar þótt það svæði sé einvörðungu í bakgrunni. Skilyrðið ætti einnig að vera sett gagnvart öðrum sem vilja taka upp.

Fundarritarar ættu einnig að taka tillit til þess að skrá ekki nöfn fólks sem talar úr sal í opinbera fundargerð. Þeir gætu, þekki þeir einhvern tiltekinn sem talar úr sal með nafni, að skrá nafn hans hjá sér utan opinberrar fundargerðar og spyrja hann síðar hvort færa megi nafn hans í hana. Sé viðkomandi opinberlega þekktur sem Pírati (frá sjónarhóli almennings), þá stundina sem aðalfundur er haldinn, er óhætt að skrá nafnið beint í opinbera fundargerð. Sé þörf á að streyma ritun fundargerðar væri hægt að gefa hverjum nafnlausa einstaklingi einkvæmt auðkenni og tengja nafn hans við auðkennið utan hennar.
13 Úrelt Kjarrval

Núgildandi ákvæði hljóða upp á að framkvæmdaráð útfæri nánari reglur en háðar samþykki félagsfundar. Nú erum við hins vegar komin með rafrænt kerfi og tilvalið að færa ákvarðanatökuna þangað. Einnig er lögð til afar grunn lýsing á hagsmunaskráningum ef engar nánari reglur eru í boði.

14 Úrelt Kjarrval
Á aðalfundi félagsins árið 2013 var samþykkt undanþága frá lögum um að hver einasta félagsmaður væri í slembivalsmenginu og í staðinn væri það takmarkað við viðstadda félagsmenn. Við hæfi er að setja það í lög og nánari ákvæði um framkvæmd svo það fari ekki milli mála.

Meginreglan verður sú að eingöngu viðstaddir félagsmenn séu í slembivali og geta þeir sagt sig úr því, kjósi þeir svo. Þá geti fjarstaddir félagsmenn skráð sig í slembivalið en þurfa að gera það á skýran og ótvíræðan hátt með tilkynningu til framkvæmdaráðs eða aðalfundar. Yfirlýsingar fjarstaddra félagsmanna verða þá túlkaðar svo að þeir samþykki allar þær stöður sem þeir eru slembivaldir í.

Sé félagsmaður viðstaddur er hann spurður hvort hann vilji stöðuna. Hafni hann stöðunni er slembivalið endurtekið. Hafi félagsmaðurinn þegar verið valinn í sömu stöðuna eða getur ekki uppfyllt lagaskilyrðin til að gegna stöðunni, þá er slembivalið endurtekið án þess að spyrja félagsmanninn. Ef staðan inniheldur þau skilyrði að hann megi ekki gegna henni á sama tíma og öðrum stöðum er eðlilegt að spyrja hann, enda getur hann uppfyllt lagaskilyrðið ef hann svo kýs. Þar að auki hefur viðkomandi ekki formlega tekið við stöðunni þar sem allar stöðubreytingar taka gildi eftir að fundinum lýkur og hefur því tækifæri til að velja.

Sú staða gæti komið upp að fjarstaddur félagsmaður er slembivalinn eða kosinn í stöðu og síðan slembivalinn í stöðu þar sem bannað er að gegna öðrum trúnaðarstöðum. Í þeim tilvikum myndi félagsmaðurinn vera útilokaður sjálfkrafa þar sem hann ekki er gert ráð fyrir að spyrja hann í tæka tíð fyrir lok aðalfundar hvora stöðuna hann vill. Það skilyrði myndi ekki virkjast ef félagsmaðurinn hefur tilgreint það sérstaklega í yfirlýsingunni að hann vilji frekar þá stöðu og myndi þar af leiðandi detta út úr þeim til að taka við þeirri sem hann var slembivalinn í. Hafi hann verið slembivalinn í þær stöður sem hann datt út væri rétt að endurtaka slembivalið fyrir þau sæti sem hann fór úr. Þegar röð skiptir máli varðandi slembival myndu þau sem eru slembivalin í staðinn raðast aftan við aðra slembivalda.
15 Úrelt Kjarrval
Ýmsir hagsmunaárekstrar felast í því framkvæmdaráð sjái um móttöku framboðstilkynninga og hagsmunaskráninga og aðra meðhöndlun á persónukjöri, sérstaklega ef fulltrúarnir sjálfir huga að framboði eða eru jafnvel búnir að tilkynna það. Sama gildir um meðhöndlun framboðslista fyrir alþingis- og sveitarstjórnarkosningar.

Ekki er farin sú leið að skylda aðildarfélögin til þess að nýta kjörstjórnina og látið nægja að veita heimild til þess. Ýmsir hagræðingarkostir geta falist í því að deila kjörstjórn með þessum hætti og lækkar verulega líkurnar á hagsmunaárekstrum. Aðildarfélögin geta einnig veitt kjörstjórninni afmörkuð hlutverk sem hægt er að leysa rafrænt eða póstleiðis og haft annað fyrirkomulag fyrir atburði sem krefst mætingar á tilteknum stað og tíma.
16 Úrelt Kjarrval
Sú staða gæti komið upp að formaður framkvæmdaráðs gæti hætt og þá er engin lögleg leið til þess að skilgreina hver tekur við stöðu formanns. Ákvæði laga félagsins um skiptingu verka er óleyfileg þar sem formaður er ákveðinn með hliðsjón af niðurstöðu kosninga. Með því að beita Schulze í stað STV er fenginn raðaður listi og því liggur ljóst fyrir hver arftaki formanns er. Þá veitir slíkur raðaður listi möguleika til þess að skilgreina röð varamanna.

Fyrst kjörnum fulltrúum er raðað eftir röð er rétt að gera slíkt hið sama við slembivalda fulltrúa. Þeir raðist samt á eftir kjörnum fulltrúum í röðinni. Röð slembivalinna fulltrúa væri sú röð sem þeir eru valdir. Þegar kemur að afleysingum varamanna myndu slembivaldir varafulltrúar hafa samt sem áður forgang þegar kemur að forföllum annarra slembivalinna fulltrúa.

Röðin á flokkunum yrði þessi þegar kæmi að því að ákvarða formann (hver flokkur hefur síðan sína eigin innri röð): Condorcet formaður, Kjörnir aðalfulltrúar, kjörnir varafulltrúar, slembivaldir aðalfulltrúar, slembivaldir varafulltrúar.

Ef Condorcet sigurvegarinn er ekki í fyrsta sæti, heldur í öðru sæti eða jafnvel neðar, myndi samt sem áður efsti Schulze fulltrúinn taka við embætti formanns en ekki næsti fyrir neðan formann. Því mætti segja að kjörnir aðalfulltrúar séu fremstir að því leiti en Condorcet sigurvegarinn tekinn út fyrir sviga og settur fremst óháð staðsetningu. Aðferðin útilokar ekki að Condorcet sigurvegurinn verði varafulltrúi samkvæmt Schulze aðferðinni en líkurnar eru svo stjarnfræðilega lágar að ekki borgar sig að setja sérákvæði um það.

Þá er einnig formlega lagt til að frambjóðendur geti lækkað sig um sæti en hafa þá frest til þess þar til aðalfundi lýkur. Sumir hafa áhuga til að bjóða sig fram í framkvæmdaráð en vilja tryggja að þau lendi ekki í því að verða formenn félagsins, enda miklu meiri ábyrgð falin í því en hjá öðrum aðalfulltrúum.
17 Úrelt Kjarrval
Almenna reglan ætti að vera að fundir framkvæmdaráðs séu tilkynntir og aðgengilegur almenningi nema sérstök ástæða sé fyrir því að loka þeim eða loka hluta þeirra. Gæta þarf auðvitað meðalhófs að þessu leiti og eingöngu loka þeim hlutum fundarins sem falla undir þær sérstöku ástæður en ekki öðrum liðum hans sem einir og sér geta ekki réttlætt lokun. Þó heill fundur sé lokaður með þessum hætti væri eðlilegt að hann sé tilkynntur en samt nefnt að hann sé lokaður í heild.

Annar liður í gagnsæiskröfunni er sá að fundargerðir framkvæmdaráðs séu gerðar og birtar innan hæfilegs tíma. Svigrúm er til þess að meta hvað teljist hæfilegt að þessu leiti en á því eru auðvitað takmörk. Séu reglur innan framkvæmdaráðs að ákvarðanir teljist ekki formlega teknar fyrr en eftir staðfestingu fundargerðar, þá myndi það teljast eðlilegt að svigrúmið myndi víkka í samræmi við það, að því gefnu að afgreiðsla fundargerðanna fari fram innan tíma sem teldist eðlilegur. Þó rædd séu einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga er krafan samt sem áður að fundargerðin sé gerð með eins mikilli nákvæmni og aðrir fundarliðir þó sá hluti sé ekki opinberlega birtur.
18 Úrelt Kjarrval
Neyðarrétturinn er langoftast óskráður og kveður hann um að nauðsyn brjóti lög. En til að beita honum þarf að uppfylla ákveðin ströng skilyrði. Sum skilyrðin eru áfram matskennd en með því að setja beinar lagalegar skorður er komin ákveðin formfesta á það hvernig þeir fundir eiga að fara fram og hvaða meginreglur gilda um ákvarðanir sem teknar eru.

Til að tryggja að sú ákvarðanataka sé nokkuð óumdeilanleg og sjálfsögð er eðlilegt að hún njóti aukins fylgis miðað við aðrar ákvarðanir og þyrftu því sex af sjö sitjandi fulltrúum að greiða henni atkvæði. Gert er þá ráð fyrir að varamenn séu einnig boðaðir og njóti atkvæðaréttar í forföllum aðalmanna eins og á öðrum fundum framkvæmdaráðs. Fundarboð til varamanna þurfa auðvitað að vera send á alla varamenn því annars telst fundurinn ekki löglegur, samanber aðra fundi framkvæmdaráðs.

Svo ákvörðun sé tæk til afgreiðslu þurfa brýnir og mikilsverðir hagsmunir að liggja fyrir. Þau hugtök geta verið matskennd og fagleg vinnubrögð myndu kveða á um að rætt sé með gagnrýnum hætti hvort fyrirhuguð teljist uppfylla öll þau skilyrði sem þurfa að liggja fyrir og helsti rökstuðningur með og á móti komi fram í fundargerð. Framkvæmdaráð metur því sjálft, að svo stöddu, hvort skilyrðin séu uppfyllt en gæti þurft að svara fyrir það gagnvart úrskurðarnefnd síðar.
19 Úrelt Kjarrval
Mælt er með tveim meginbreytingum á fyrirkomulagi með varafulltrúa í framkvæmdaráði. Fyrst og fremst er verið að tryggja að allir aðalfulltrúar og varafulltrúar séu boðaðir svo allir hafi tækifæri til að taka þátt í starfinu og svo varamenn geti fylgst með og verið fljótari að koma sér inn í málin ef þeir þurfa að stökkva inn í málin með litlum fyrirvara.

Engar fastskráðar reglur eru í gildi innan félagsins um það hvernig fyrirkomulagi varafulltrúa er háttað og er sú framkvæmd of mikið byggð á venjum sem geta auðvitað breyst við stjórnarskipti. Meginreglan er sú að í fyrirsjáanlegum forföllum sem vitað er að standa yfir í einhvern tíma eða þau eru ótímabundin, þá sé efsti varafulltrúinn skráður aðalfulltrúi á meðan slíkum forföllum stendur. Á móti koma forföll á einstaka fundi eða í afar stutt tímabil og þá er miðað við að efsti viðstaddi varafulltrúinn taki við á þeim fundum eingöngu.

Forgangurinn er þannig að ef kjörinn aðalfulltrúi forfallast er það efsti kjörni varafulltrúinn sem hefur forgang og að breyttu breytanda fyrir slembivalda fulltrúa. Forfallist slembivalinn aðalfulltrúi og enginn slembivalinn varafulltrúi tiltækur mun efsti kjörni varafulltrúinn taka það að sér, og öfugt.

Ekki er farin sú leið að eigna varafulltrúum sæti aðalfulltrúans, heldur miðað við fjöldann sem þarf til að fylla í laus sæti. Dæmi um það er að ef fulltrúi A1 forfallast og fulltrúi A2 tekur við af honum. Síðan forfallast fulltrúi B1 og fulltrúi B2 tekur við. Ef fulltrúi A1 kæmi aftur yrði það fulltrúi B2 sem færi og fulltrúi A2 yrði áfram. Þetta myndi gilda um allar tegundir forfalla. Forföll varamanna myndu virka á sama hátt.

Skrásetja þarf auðvitað í fundargerðir framkvæmdaráðs hvaða varamenn eru atkvæðabærir.
20 Samþykkt odin

Lög uppfærð til samræmis við niðurstöður aðalfundar 2015. Sniði einnig breytt til að gera breytingaskrár skiljanlegri í framtíðinni.

21 Hafnað bjornlevi

Greinargerð
Hérna er kjörnum fulltrúum gefin festa í lögum og stefnu félagsins í heild sinni. Það þýðir að hægt er að hafa áhrif á störf kjörinna fulltrúa í gegnum þau stöðluðu ferli sem þar eru skilgreind.

Helsti munurinn á þessari greinog þeirri sem hún kemur í staðinn fyrir er að ábyrgðin er ekki bein frá félaga til kjörins fulltrúa. Lög, grunnstefna og ályktanir eru milliliðurinn sem þýðir að þó félagar almennt hafi ekki gefið umboð sitt til viðkomandi fulltrúa þá hafi þeir samt leið til áhrifa.

Skýrt hefur verið hvar ábyrgð kjörinna fulltrúa liggur en hún liggur hjá Pírötum á því svæði sem þeir hafa umboð frá. Í þingkosningum eru þetta félög Pírata innan kjördæmis, í sveitarstjórn félag Pírata í viðkomandi sveitarfélagi.

Þessi lagabreyting gerir aðildafélögum og kjördæmisráðum kleift að takmarka kosningarétt í prófkjörum við það svæði sem fulltrúar munu hafa umboð frá. Einnig tryggir þessi breyting að fulltrúar beri ábyrgð gagnvart skráðum Pírötum á umboðssvæði sínu þó þeir félagsmenn séu ekki skráðir í viðkomandi aðildafélög. Þar sem kjörnir fulltrúar bera ábyrgð gagnvart lögum, grunnstefnu og ályktunum félagsins í heild þá geta allir félagar haft óbein áhrif á störf allra kjörinna fulltrúa í gegnum breytingar á lögum, grunnstefnu og með ályktunum. Þó á ekki að vera hægt að ganga gegn sjálfsákvörðunarréttinum.

22 Tillaga agust76